3.3 Van aanslag erfbelasting tot en met de definitieve afwikkeling

3.3.1 Inleiding; het verzorgen van de vaststelling van de erfdelen van de overige erfgenamen

Wat moet er allemaal in de akte van vaststelling van de erfdelen van de overige erfgenamen opgenomen worden? Deze vraag is in zijn algemeenheid moeilijk te beantwoorden. De wet geeft voorschriften over wat er in een boedelbeschrijving moet staan. Voor het opstellen van een akte van vaststelling erfdelen bestaan op zich geen wettelijke regels. Wel zou een lijst kunnen worden gemaakt van wat er allemaal in de akte van vaststelling erfdelen (MODEL 3.3.1A) opgenomen zou kunnen worden.

De volgende onderdelen kunnen in de akte van vaststelling erfdelen worden onderscheiden:

1. De comparitie; zie onderdeel 3.3.2.
2. De vererving; zie onderdeel 3.3.3.
3. De inventarisatie van de ontbonden gemeenschap van goederen en/of de nalatenschap per het moment van overlijden; de boedelbeschrijving; zie onderdelen 3.3.4 en 3.3.5.
4. De berekening van de vorderingen van de kinderen op de langstlevende echtgenoot; zie onderdeel 3.3.6.
5. Bepalingen omtrent de geldvorderingen van de kinderen en de voldoening van de geldvorderingen; zie onderdelen 3.3.7 en 3.3.8.
6. De constatering dat de langstlevende echtgenoot alle goederen heeft verkregen en de schulden dient te voldoen; zie onderdeel 3.3.9.
7. Slotbepalingen; zie onderdeel 3.3.10.

Al deze onderdelen van de akte van vaststelling erfdelen worden in het hierna volgende afzonderlijk belicht en van praktisch commentaar voorzien.
N.B.: Als de erflater bij uiterste wil een derde (bijvoorbeeld een broer) tot mede-erfgenaam heeft benoemd,

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.