4.4 Van aanslag erfbelasting tot en met de definitieve afwikkeling

4.4.1 Inleiding; het verzorgen van de vaststelling van de vorderingen van de overige erfgenamen uit hoofde van de ouderlijke boedelverdeling

Wat moet er allemaal in de akte van vaststelling van de vorderingen van de overige erfgenamen opgenomen worden? Deze vraag is in zijn algemeenheid moeilijk te beantwoorden. De wet geeft voorschriften over wat er in een boedelbeschrijving moet staan. Voor het opstellen van een akte van vaststelling van de vorderingen bestaan op zich geen wettelijke regels. Wel zou een lijst kunnen worden gemaakt van wat er allemaal in de akte van vaststelling van de vorderingen opgenomen zou kunnen worden.

De volgende onderdelen kunnen in de akte van vaststelling van de vorderingen worden onderscheiden (MODEL 4.4.1A):

1. De comparitie; zie onderdeel 4.4.2.
2. De vererving; zie onderdeel 4.4.3.
3. De inventarisatie van de ontbonden gemeenschap van goederen en/of de nalatenschap per het moment van overlijden; de boedelbeschrijving; zie onderdeel 4.4.4 en 4.4.5.
4. De berekening van de vorderingen van de kinderen op de langstlevende; zie onderdeel 4.4.6.
5. Bepalingen omtrent de geldvorderingen van de kinderen; zie onderdeel 4.4.7.
6. De constatering dat de langstlevende echtgenoot alle goederen heeft verkregen en de schulden dient te voldoen; zie onderdeel 4.4.8.
7. Slotbepalingen; zie onderdeel 4.4.8.5.

Al deze onderdelen van de akte van vaststelling van de vorderingen worden in het hierna volgende afzonderlijk belicht en van praktisch commentaar voorzien.

4.4.2 De comparitie

4.4.2.1 De verschijnende personen

In de comparitie dienen,

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.