Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN UITGEVERSMAATSCHAPPIJ WALBURG PERS | NOTARIAAT ONLINE

HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud:
Abonnement: Overeenkomst tot het periodiek leveren van Producten en/of Diensten;
Klant: Iedere partij die een abonnement afneemt op de abonnementen Notariaat Online van Uitgeversmaatschappij Walburg Pers B.V., hierna Walburg Pers;
Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van Walburg Pers | Notariaat Online;
Content: Alle werken, teksten, gegevens, informatie of andere materialen die door Walburg Pers uitgegeven, medegedeeld of ter beschikking worden gesteld;
Diensten: Alle door Walburg Pers aangeboden diensten, die het voorwerp zijn van een aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere rechtshandeling tussen Walburg Pers en Klant, waaronder – maar niet beperkt tot – Producten Online, met uitzondering van het uitgeven van werken;
Gebruiker: Een natuurlijk persoon, werkzaam in de organisatie van Klant, die blijkens de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden het recht heeft tot toegang tot en gebruikmaking van
(onderdelen) van Producten Online;
IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten en databankrechten;
Inloggegevens: De door Walburg Pers verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord waarmee Klant en Gebruikers toegang kunnen krijgen tot Producten Online;
Partijen: Walburg Pers en Klant;
Producten: Alle door Walburg Pers aangeboden zaken, die het voorwerp zijn van een aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere rechtshandeling tussen Walburg Pers en Klant, waaronder – maar
niet beperkt tot – boeken,
Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.